Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pontoon /pɒn'tu:n/  

 • Danh từ
  thuyền phao (thường xếp thành một dãy để đỡ một chiếc cầu bắc tạm qua sông)
  a pontoon bridge
  cầu phao
  Danh từ
  (cách viết khác twenty-one; vingt-et-un) (Mỹ balckjack)
  lối chơi bài 21 (cố đạt được một số quân bài cộng số điểm là 21)
  số điểm 21 với chỉ hai quân bài

  * Các từ tương tự:
  pontoon-bridge