Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  transact something [with somebody]
  giao dịch kinh doanh
  loại kinh doanh này chỉ có thể giao dịch riêng tư

  * Các từ tương tự:
  transaction, Transaction motives, Transactions approach, Transactions balances, Transactions costs, Transactions demand for money, Transactions motive for holding money, Transactions velocity of circulation, transactor