Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transactor /træn'zæktə/  

  • Danh từ
    người điều đình thương lượng; người giao dịch