Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raft /rɑ:ft/  /ræft/

 • Danh từ
  bè (gỗ, nứa…); mảng
  Động từ
  chở (người, hàng…) bằng bè
  raft people down a river
  chở người bằng bè xuôi dòng sông
  qua (sông…) bằng bè
  Danh từ
  (thường số ít)
  raft on something
  số lượng lớn; hàng đống
  he got a raft of presents
  ông ta nhận được hàng đống quà cáp

  * Các từ tương tự:
  rafter, raftered, rafting, raftsman