Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wayfarer /'wei,feərə[r]/  

  • Danh từ
    người đi bộ đường xa