Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều hobos, hoboes)
  thợ đi làm rong
  kẻ lang thang

  * Các từ tương tự:
  hoboy