Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vagabondize /'vægəbɔndaiz/  

  • Nội động từ
    lang thang lêu lổng