Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disregardful /disri'gɑ:dful/  

  • Tính từ
    không để ý đến, không đếm xỉa đến, bất chấp, coi thường, coi nhẹ