Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có tính chất] lật đổ
  subversive propaganda
  tuyên truyền lật đổ
  Danh từ
  người lật đổ

  * Các từ tương tự:
  subversively, subversiveness