Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ bỏ hàng ngũ, kẻ phản bội