Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    kẻ bội phản (đạo, đảng chính trị…)
    kẻ phản loạn, kẻ sống ngoài vòng pháp luật
    băng nhóm phản loạn trong rừng núi