Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] dị giáo

    * Các từ tương tự:
    heretically