Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heterodox /'hetərədɒks/  

  • Tính từ
    không chính thống; dị giáo

    * Các từ tương tự:
    heterodoxy