Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apostate /ə'pɒsteit/  

  • Danh từ
    người bỏ đạo, người bội giáo
    người bỏ đảng