Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treasonous /'tri:znəbl/  

  • Tính từ
    phản nghịch, mưu phản
    một hành động phản nghịch