Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subversively /səb'vɜ:sivli/  

  • Phó từ
    [một cách] lật đổ