Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subversiveness /səb'vɜ:sivnis/  

  • Danh từ
    sự lật đổ