Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innovative /'inəvətiv/  

 • Tính từ
  (cáh viết khác innovatory)
  đưa vào nhiều đổi mới
  an innovative firm
  một hãng áp dụng nhiều đổi mới

  * Các từ tương tự:
  innovativeness