Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người nổi loạn, người dấy loạn
  người chống đối (chính quyền, chính sách…)
  Động từ
  /ri'bl/
  (-ll-) (+ against)
  nổi loạn, dấy loạn
  chống đối

  * Các từ tương tự:
  rebellion, rebellious, rebelliously, rebelliousness, rebellow