Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng Pháp
  the French
  (danh từ số nhiều)
  người Pháp
  người Pháp nổi tiếng về nấu ăn
  excuse (pardon) my French
  (khẩu ngữ, nói trại)
  xin lỗi về những tiếng khiếm nhã tôi sẽ dùng
  excuse my French, but he's a bloody nuisance
  xin lỗi về những tiếng khiếm nhã tôi sẽ dùng, nhưng nó là một thằng quái ác lắm kia
  take French leave
  bỏ dở công việc mà không được phép, lỉnh đi
  Tính từ
  [thuộc] Pháp
  the French countryside
  miền quê nước Pháp

  * Các từ tương tự:
  French bean, French bread, French Canadian, French chalk, French dressing, French fry, French horn, French letter, French loaf