Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

French dressing /,frent∫'dresiη/  

  • món xà lách trộn dầu giấm