Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

French chalk /,frent∫'t∫ɔ:k/  

  • phấn bột tan