Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

French loaf /,frent∫leʊf/  

  • bánh mì ổ dài