Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Mỹ) (như chip)
    xem chip