Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

French Canadian /,frent∫kə'neidiən/  

  • người Canada nói tiếng Pháp