Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

French horn /,frent∫'hɔ:n/  

  • (âm nhạc)
    kèn co