Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

myopic /mai'ɒpik/  

 • Tính từ
  (y học) cận thị
  (bóng)thiển cận
  một chính phủ với những chính sách thiển cận

  * Các từ tương tự:
  myopically