Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

myopically /mai'ɒpikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiển cận