Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tendentious /ten'den∫əs/  

 • Tính từ
  có dụng ý; có chủ đích, có thiên kiến
  a tendentious statement
  một lời tuyên bố có dụng ý

  * Các từ tương tự:
  tendentiously, tendentiousness