Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tendentiousness /ten'den∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính chất có dụng ý, tính chất có chủ đích