Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tendentiously /ten'den∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] có dụng ý, [một cách] có chủ đích