Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apologist /ə'pɒlədʒist/  

  • Danh từ
    nhà biện giải