Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    mau lẹ, nhanh chóng