Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punctually /'pʌŋkt∫ʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đúng giờ
    arrive punctually
    đến đúng giờ