Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] sẵn sàng
  [một cách] sẵn lòng; không chút do dự
  [một cách] dễ dàng, không khó khăn gì
  the sofa can be readily converted into a bed
  chiếc tràng kỷ chuyển đổi thành giường một cách dễ dàng