Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoothly /'smu:ðli/  

 • Phó từ
  [một cách] êm
  the engine is running smoothly now
  bây giờ máy chạy đã êm
  [một cách] trôi chảy; [một cách] suôn sẻ
  things are not going very smoothly
  mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm