Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nhanh, [một cách] nhanh chóng, [một cách] mau lẹ