Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (từ Mỹ, (thông tục)) tốc độ lớn