Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pronto /'prɒntaʊ/  

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    nhanh; ngay
    I want this rubbish cleared away pronto
    tôi muốn chỗ rác này được dọn đi ngay