Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instanter /in'stæntə/  

  • phó từ
    (thường)(đùa cợt) lập tức, tức thời, ngay