Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] sẵn lòng
    [một cách] tự nguyện