Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agreeably /ə'gri:əbli/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ chịu, [một cách] thú vị
    agreeably surprised
    ngạc nhiên một cách thú vị