Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũng loth) (vị ngữ)
  loath to do something
  miễn cưỡng
  nó có vẻ miễn cưỡng ra đi
  nothing loath
  háo hức, hăm hở

  * Các từ tương tự:
  loath-to-depart, loathe, loathful, loathing, loathly, loathsome, loathsomeness, loathy