Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contentedly /kən'tentidli/  

  • Phó từ
    [một cách] mãn nguyện, [một cách] vừa ý