Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straightaway /'streitəwei/  

  • Phó từ
    ngay lập tức, ngay
    I'll do it straightaway if you're in a hurry
    tôi sẽ làm việc đó ngay nếu anh vội