Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

momentarily /'məʊməntrəli/  /,moʊmən'terəli/

  • Phó từ
    trong chốc lát
    (Mỹ) ngay lập tức
    the doctor will see you momentarily
    bác sĩ sẽ đến với anh ngay lập tức