Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directly /di'rektli/  /dai'rektli/

 • Phó từ
  thẳng, [một cách] trực tiếp
  he looked directly at us
  nó nhìn thẳng vào chúng tôi
  bà ta chịu trách nhiệm trực tiếp với bộ trưởng
  ngay lập tức, trong chốc lát
  come in directly
  vào ngay đi
  he'll be here directly
  anh ta sẽ có mặt ở đây trong chốc lát