Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (cũ hoặc đùa)
  chẳng bao lâu nữa, một ngày gần đây
  see you anon
  hẹn gặp lại một ngày gần đây
  ever and anon
  xem ever
  vô danh (viết tắt của anonymous) (thường đề ở cuối một tác phẩm của một tác giả)

  * Các từ tương tự:
  anonaceae, anonym, anonymity, anonymous, anonymously, anonymousness