Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [sau] một lát thôi
  I'll be with you presently
  chỉ một lát thôi, tôi sẽ lại với bạn
  (Mỹ) bây giờ, hiện nay
  he is presently in France
  ông ta hiện nay đang ở Pháp