Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nài nỉ chào mời khách hàng
  nài nỉ chào mời khách mua hàng cho mình
  đầu cơ vé để bán giá cao, phe vé
  Danh từ
  (Mỹ scalper)
  người đầu cơ bán chợ đen
  a ticket tout
  người đầu cơ vé bán chợ đen, người phe vé

  * Các từ tương tự:
  touter